เงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่แสดงไว้ในเวปไซต์อย่างละเอียด.
ทางโรงแรมจะถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆตามที่แสดงไว้.

เว็บไซต์ของโรงแรมบอสเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่อนุญาตให้แก้ไข คัดลอก หรือดัดแปลง ข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์นี้.
เนื่องจากเนื้อหาต่างๆบนเวปไซต์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ ดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่แสดงไว้ อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน.

ทางโรงแรมมีความพยายามอย่างมากที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ตามทางโรงแรมมิได้ให้การรับประกันใดๆ และไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดของเนื้อหา ความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูล หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหาบนเวปไซต์ อีกทั้งโรงแรมขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวปไซต์นี้.

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้จัดขึ้นตามสภาพ โดยโรงแรมไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูล หรือเงื่อนไขใดๆ หรือข้อมูลอื่นๆตามกฎหมาย อีกทั้งเรื่องของการซื้อขาย หรือไม่ละเมิด .

ทางโรงแรมไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์นี้จะปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนั้นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เวปไซต์นี้ ทางโรงแรมขอปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความขัดข้องของเวปไซต์นี้ .
เป็นเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้เข้าใช้จะต้องรับรองว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม ตามข้อกำหนดเงื่อนไข และประกาศ.
ทางโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และนโยบายเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงให้ตรงตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตรงกับความพึงพอใจของผู้เข้าพัก และเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ โดยเราจะนำเวอร์ชันที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าของเรารับทราบนโยบายที่เป็นปัจจุับันที่สุดของเรา .
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการบริการ (จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของโรงแรม ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อข้อมูล (hyperlink) ของเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นใด หรือไม่อนุญาตให้ทำสำเนาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ถ้าหากต้องการดำเนินการใดๆต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรงแรมก่อนเสมอ และทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาต หรือการปฏิเสธคำร้องขอ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรม.
เว็บไซต์ของโรงแรมอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งโรงแรมไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของเวปไซต์เหล่านั้น ดังนั้น โรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในเวปไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น การที่เวปไซต์ของโรงแรมแสดงลิงก์ดังกล่าวก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน และการรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายถึง การรับรอง หรือการยืนยันใดๆ จากทางโรงแรม.
ในการดำเนินการจองห้องพัก ผู้เข้าพักจะต้องยอมรับและเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ราคาห้องพัก
ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือวันที่ออกจากห้องพักของท่าน สำหรับในกรณีที่มีข้อผิดพลาดด้านราคาหรือค่าบริการในช่วงเวลาใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขอัตราค่าห้องพัก หรือยกเลิกการจองห้องพัก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม และจะติดต่อท่านโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบ .

เวลาในการเข้าพักและเวลาออกจากห้องพัก ( Check-In / Check-Out )
เวลาในการเข้าพัก เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และเวลาออกจากห้องพักไม่เกินเวลา 11.00 น. โดยในการเข้าพักจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าพัก.

หากท่านมาถึงโรงแรมก่อนเวลาเข้าพัก ท่านสามารถติดต่อพนักงาน เพื่อ
ขอฝากกระเป๋าสัมภาระของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาเข้าพักได้ แต่ถ้าหากท่านมาถึงโรงแรมก่อน 1 วัน ท่านควรจะจองห้องพักเพิ่มอีก 1 คืน และถ้าหากผู้เข้าพักต้องการจะคืนห้องพัก /เช็คเอ้าท์ ล่าช้ากว่าเวลาที่โรงแรมกำหนด โปรดแจ้งพนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คเอ้าท์ของท่าน เพื่อตรวจสอบจำนวนห้องว่าง ซึ่งถ้าหากท่านเช็คเอาท์ระหว่างเวลา 12:00-18:00 น. จะเสียค่าธรรมเนียมค่าห้องพักในอัตราครึ่งวันของราคาค่าห้อง แต่ถ้าเช็คเอ้าท์หลังเวลา 18.00 น.จะเสียค่าธรรมเนียมค่าห้องพักในอัตราเต็มวันของราคาค่าห้อง.
สำหรับการยกเลิกการจองห้องพัก หรือการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก กรุณาแจ้งผ่านทางอีเมลจากอีเมลที่ท่านใช้จองห้องพัก ถ้าโรงแรมได้รับการแจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ก่อนเวลา 14.00 น. ของวันที่เช็คอิน ทางโรงแรมจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก แต่ถ้าได้รับแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนด โรงแรมจะขอคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิกขั้นต่ำเท่ากับราคาค่าห้องพักในคืนแรก 1 คืน .
โรงแรมไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักจัดชุมนุม หรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในบริเวณโรงแรม และทางโรงแรมมีสิทธิ์ในการเชิญผู้เข้าพักที่เกินจำนวนออกจากห้องพัก อีกทั้งในการจองห้องพักจะไม่สามารถโอนห้องพักให้กับบุคคลอื่นเข้าพักได้ และโรงแรมไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าพัก นอกจากนี้ทุกข้อมูล หรือทุกความคิดเห็นท่ี่ท่านได้แจ้งไว้ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และเป็นสมบัติของโรงแรม โดยทางโรงแรมสามารถใช้ข้อมูล หรือ ความคิดเห็นของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทำสำเนา การเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อการตลาด เพื่อการแนะนำสินค้าและบริการ *** สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเวปไซต์นี้ ได้มีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น ดังนั้นทางโรงแรมขอให้ท่านยึดถือเนื้อหา หรืออ้างอิงข้อมูล เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นหลัก เท่านั้น.
โปรโมชั่นพิเศษ